ست اداری در واقع اوراق اداری هستند که در امور اداری و دفتری یا مکاتبات شرکت یا سازمانی در زمینه فعالیت های خود بصورت هماهنگ و با طراحی ست اداری زیبا و شیک جهت فعالیت هایی چون نامه نگاری های شرکت و یا تبلیغات استفاده می شود.

چاپ ست اداری همچنین برای معرفی شرکت یا موسسه یا مراکز مختلف کاربرد دارد و جنبه تبلیغات ست اداری بنا بر نوع فعالیت شما کم یا زیاد میشود، اما به هیچ عنوان نباید از طراحی ست اداری و اوراق اداری که در شرکت ها و سازمان های مختلف دیده میشود غافل شد.

نمونه چاپ ست اداری

تعرفه چاپ ست اوراق اداری – سربرگ A4 و پاکت نامه

فرم ست اداری اول

شامل

 • سربرگ A4 و پاکت نامه
 • کاغذ ۸۰ گرم اندونزی
 • چاپ افست اختصاصی دو رنگ spot
  ۲۰۰۰ سربرگ A4
 • ۲۰۰۰ پاکت نامه

فرم ست اداری دوم

شامل

 • سربرگ A4 و پاکت نامه
 • کاغذ ۸۰ گرم اندونزی
 • چاپ افست اختصاصی دو رنگ spot
  ۴۰۰۰ سربرگ A4
 • ۴۰۰۰ پاکت نامه

فرم ست اداری سوم

شامل

 • سربرگ A4 و پاکت نامه
 • کاغذ ۱۲۰ گرم اندونزی
 • چاپ افست اختصاصی دو رنگ spot
  ۲۰۰۰ سربرگ A4
 • ۲۰۰۰ پاکت نامه

فرم ست اداری اول

شامل

 • سربرگ A4 و پاکت نامه
 • کاغذ ۱۲۰ گرم اندونزی
 • چاپ افست اختصاصی دو رنگ spot
  ۴۰۰۰ سربرگ A4
 • ۴۰۰۰ پاکت نامه

تعرفه چاپ ست اوراق اداری – سربرگ A4 و سربرگ A5

» فرم ست اوراق اداری
شامل: سربرگ A4 و سربرگ A5 – کاغذ ۸۰ گرم اندونزی – چاپ افست اختصاصی دو رنگ spot
۲۰۰۰ سربرگ A4 و ۴۰۰۰ سربرگ A5
قیمت: ۲۶۰۰۰۰ تومان

» فرم ست اوراق اداری
شامل: سربرگ A4 و سربرگ A5 – کاغذ ۸۰ گرم اندونزی – چاپ افست اختصاصی دو رنگ spot
۴۰۰۰ سربرگ A4 و ۴۰۰۰ سربرگ A5
قیمت: ۳۷۵۰۰۰تومان

» فرم ست اوراق اداری
شامل: سربرگ A4 و سربرگ A5 – کاغذ ۱۲۰گرم اندونزی  – چاپ افست اختصاصی دو رنگ spot
۲۰۰۰ سربرگ A4 و ۴۰۰۰ سربرگ A5
قیمت: ۳۵۵۰۰۰ تومان

» فرم ست اوراق اداری
شامل: سربرگ A4 و سربرگ A5 – کاغذ ۱۲۰ گرم اندونزی – چاپ افست اختصاصی دو رنگ spot
۴۰۰۰ سربرگ A4 و ۴۰۰۰ سربرگ A5
قیمت: ۵۷۵۰۰۰تومان


تعرفه ست اوراق اداری – سربرگ A4 و سربرگ A5 و پاکت A4 و پاکت نامه

» فرم ست اوراق اداری
شامل: سربرگ A4 و سربرگ A5 و پاکت A4 و پاکت نامه – کاغذ ۸۰ گرم اندونزی – چاپ افست اختصاصی دو رنگ spot
۲۰۰۰ سربرگ A4 و ۲۰۰۰ سربرگ A5 و ۱۰۰۰ پاکت نامه و ۱۰۰۰ پاکت A4
قیمت: ۵۴۰۰۰۰ تومان

» فرم ست اوراق اداری
شامل: سربرگ A4 و سربرگ A5 و پاکت A4 و پاکت نامه – کاغذ ۸۰ گرم اندونزی  – چاپ افست اختصاصی دو رنگ spot
۴۰۰۰ سربرگ A4 و ۴۰۰۰ سربرگ A5 و ۲۰۰۰ پاکت نامه و ۲۰۰۰ پاکت A4
قیمت: ۸۰۵۰۰۰ تومان

» فرم ست اوراق اداری
شامل: سربرگ A4 و سربرگ A5 و پاکت A4 و پاکت نامه – کاغذ ۱۲۰ گرم اندونزی  – چاپ افست اختصاصی دو رنگ spot
۲۰۰۰ سربرگ A4 و ۲۰۰۰ سربرگ A5 و ۱۰۰۰ پاکت نامه و ۱۰۰۰ پاکت A4
قیمت: ۶۹۵۰۰۰ تومان

» فرم ست اوراق اداری
شامل: سربرگ A4 و سربرگ A5 و پاکت A4 و پاکت نامه – کاغذ ۱۲۰ گرم اندونزی  – چاپ افست اختصاصی دو رنگ spot
۴۰۰۰ سربرگ A4 و ۴۰۰۰ سربرگ A5 و ۲۰۰۰ پاکت نامه و ۲۰۰۰ پاکت A4
قیمت: ۱۱۲۵۰۰۰ تومان